Ga naar hoofdinhoud

Tijdens de bijeenkomsten van RPAnhn worden foto’s en video’s gemaakt. Dit beeldmateriaal wordt door de organisatie gebruikt ter promotie van de verschillende evenementen op website(s), social media en overige kanalen. Beeldmateriaal van de evenementen van RPAnhn wordt niet verkocht aan derden (commercieel gebruik), wel ter beschikking gesteld aan regionale media. Door uw aanmelding voor een evenement van RPAnhn gaat u er mee akkoord op de hoogte te worden gehouden van dit evenement en dat beeldmateriaal waarop u staat gebruikt kan worden in uitingen van RPAnhn. De gegevens waarmee u zich aanmeldt worden niet verkocht aan derden. De gegevens die wij registreren zijn alleen voor een goed verloop van het evenement, om u te informeren over het evenement en voor evaluatiedoeleinden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor nieuwsuitingen van de evenementen en/of RPAnhn of uw gegevens uit ons bestand laten verwijderen. Wilt u weten welke gegevens wij over u in ons bestand hebben of uw gegevens uit ons bestand laten wissen, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via info@rpa-nhn.nl. RPAnhn, gevestigd aan Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.hetgrootstewerkfestival.nl
Comeniusstraat 10, 1817 MS Alkmaar
0622448506
Manon Kant is de Functionaris Gegevensbescherming van RPAnhn. Zij is te bereiken via info@rpa-nhn.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RPAnhn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rpa-nhn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RPAnhn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling (indien van toepassing)

Geautomatiseerde besluitvorming

RPAnhn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RPAnhn) tussen zit. RPAnhn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Azavista, eventmanagementsysteem voor het registreren van deelnemers van bijeenkomsten, georganiseerd door RPAnhn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RPAnhn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens
 • Personalia en e-mail > tot 5 jaar indien zelf gevraagd tot opname in bestand > versturen uitnodigingen en nieuwsbrieven
 • Adres > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens
 • Overige via website ingevulde informatie > tot na afloop evenement > informeren over betreffende evenement en eigen aanmeldingsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

RPAnhn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RPAnhn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RPAnhn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rpa-nhn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. RPAnhn zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

RPAnhn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RPAnhn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rpa-nhn.nl.

Back To Top